شاخصهای شکست پذیری طالبان
46 بازدید
محل نشر: مجمع محققان 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی